• osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
  • pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy bude omezen
  • všechny osoby, které se pohybují v budově školy, musí dodržovat zásady zvýšené hygieny rukou (mytí a dezinfekce) a používat předepsanou ochranu dýchacích cest
  • v případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku); v takovém případě škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb; pokud by škola (školské zařízení) osobní přítomnost dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření;

   

  Testování

  • bude provedeno plošné preventivní testování, a to v rozsahu 3 antigenních testů v prvních dvou zářijových týdnech (pozn. použity budou neinvazivní antigenní testy pro samoodběr).

  1. ročníky – 2. září, 6. září a 9. září 2021

  2.– 9. ročníky – 1. září, 6. září a 9. září 2021

  (pozn. další testování bude provedeno pouze v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy)

  • testovat se nemusí žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od pozitivního testu) a žáci očkovaní (14 dní po plně dokončeném očkování) a žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
  • u žáků 1.-3. ročníku je u testování umožněna asistence třetí osoby (zákonný zástupce)
  • žáci nebudou testováni v „ranní“ školní družině před začátkem vyučování (pozn. budou testováni až na počátku své 1. vyučovací hodiny)
  • pokud žák nebude přítomen z různých důvodů na testování na začátku vyučování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy
  • při samotném testování mají všichni přítomní správně nasazené roušky nebo respirátory (vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr)
  • v případě pozitivního výsledku je žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, pokud má souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu (pozn. škola ihned o této skutečnosti zákonné zástupce informuje)

   

   

  Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu

  Formulář – vyjádření zákonných zástupců k samostatnému odchodu žáků ze školy v případě pozitivního antigenního testu

  Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

  Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

  Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. (pozn. V praxi se bude jednat fakticky v případě AG testů pouze o testování

  1. září, protože u prvního testu a u testu ze 6. září nebude splněna podmínka, že spolu žáci byli v předcházejících 2 dnech).

  Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.

  V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

  V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

  Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost

  ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. (pozn. viz § 184a odst. 1 školského zákona)

   

  Ochrana dýchacích cest

  • každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty – žáci používají zdravotnickou roušku (ne šitou doma);
  • při výuce (po usazení do lavic) si mohou žáci i učitelé roušku (respirátor) sundat

   

  Pravidla chování pro žáky, kteří se nepodrobí testování

  (a zároveň se na ně nevztahuje výjimka z testování):

  • pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale s použitím ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole v období screeningového = plošného preventivního testování
  • nosí roušku po celou dobu pobytu ve škole (i ve třídě v průběhu výuky) a ve venkovním prostoru  – pokud nemůže dodržet odstup 1,5 m,
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy
  • nesmí zpívat
  • při konzumaci potravin či pokrmů (včetně nápojů) musí sedět v lavici nebo u stolu (pozn. od ostatních žáků musí dodržovat rozestup minimálně 1,5 metru)