Na základě usnesení vlády bude v pondělí 4. 1 2021 pokračovat prezenční výuka pro 1. a 2. ročníky. Žáci z ostatních ročníků se budou vzdělávat distančním způsobem dle rozvrhu aktualizovaném na programu Bakaláři.

Od pondělí 4. ledna 2021se do škol k prezenční výuce vrací žáci 1.-2. tříd.

 Děti se vracejí v celých třídách, nebudou se dělit na skupiny.

 Žáci 1. ročníků vstupují do budovy školy hlavním vchodem, žáci 2. ročníků + děti docházející do ranní ŠD postranním vchodem (u školních družin)

  V provozu bude školní družina i školní jídelna.

 Žádáme zákonné zástupce, aby vybavili své děti minimálně 2 ks roušek na den.

  Zákonní zástupci jsou také povinni oznámit třídní učitelce neúčast žáka ve výuce z důvodu onemocnění covid-19. Škola je povinna neprodleně tyto skutečnosti o onemocnění žáků, ale i pracovníků školy hlásit hygienické stanici.

  Škola zajistí v průběhu vyučování, nejen před a po skončení hodiny, ale i v průběhu hodiny větrání učeben. Z tohoto důvodu prosíme rodiče o zajištění vhodného oblečení pro děti.

V průběhu tohoto přechodného období návratu žáků 1.-2.tříd do školy NEBUDE POVOLEN zpěv a tělesná výchova. Tyto hodiny budou nahrazeny třídnickou hodinou, posílí se výuka českého jazyka a matematiky. Důležitý bude pro žáky i pobyt v přírodě na čerstvém vzduchu.

 Každodenní výuka bude probíhat u žáků 1. + 2. ročníků v rámci

4 vyučovacích hodin, tj. od 8:00 hodin do 11:40 hodin.

Třídní učitelé 1.-2.tříd seznámí rodiče s drobnými úpravami rozvrhu.

  

Školní družina

Škola zajistí, aby nedocházelo k mísení jednotlivých kolektivů. Stejná třída se bude společně vyučovat, chodit na oběd i trávit čas ve školní družině. 

 Z důvodu zajištění bezproblémového provozu školní družiny žádáme zákonné zástupce o vyplnění dotazníku. V něm bude zapotřebí uvést časy příchodů a odchodů, abychom věděli, s jak početnými skupinami žáků můžeme od pondělí 4. ledna 2021počítat.

Dotazník Vám předají třídní učitelky. Též je stažení zde. Obratem, nejpozději do pondělí 4. ledna 2021 do 10:00 hodin, jej předejte svojí třídní učitelce.

 Rodiče pak obdrží prostřednictvím třídních učitelek informace, která paní vychovatelka bude u jednotlivých tříd zajišťovat provoz školní družiny a v jakých prostorách. Provoz ranní i odpolední družiny bude ze strany školy zajištěn. 

 Po celou dobu znovu návratu dětí 1.-2.tříd do školy budou platit nutná režimová opatření. Roušky se budou nosit ve společných prostorách i po celou dobu výuky a pobytu ve školní družině.

 

Informace ze školní jídelny

 Ve školní jídelně se mohou od 4. ledna stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

 Žáci vyučující se distančně i cizí strávníci mají možnost si odebírat dotované obědy do jídlonosičů. S jídlonosiči mohou vstupovat do školní jídelny pouze s rouškou ze dvora od školního hřiště.

  Výdej obědů:  11:00 – 11:30 hodin – do jídlonosičů u výdejního okénka

                         11:40 – 13:00 hodin – pro žáky 1. + 2. ročníků + školní družina

                        13:15 – 13:45 hodin – do jídlonosičů u výdejního okénka

 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace stravy.

  UPOZORNĚNÍ!

Od 04.01.2021 jsou všichni strávníci programem ŠJ automaticky přihlášeni (včetně žáků na distanční výuce). Pokud víte, že v průběhu ledna Vaše dítě nebude docházet na obědy, je Vaší povinností mu oběd odhlásit.

 Odhlašování a přihlašování obědů od 4. ledna 2021 bude již jen v kompetenci strávníků!!!

 ——————————————————————————————————————————————————–

 Žádáme všechny rodiče, aby v této době pečlivě sledovali naše webové stránky, na nichž se budeme snažit aktuálně informovat o případných změnách týkajících se provozu školy. Veškeré potřebné bližší informace o způsobu organizace výuky, stravování a pobytu dětí ve školní družině Vám budou podávat i třídní učitelky Vašich dětí.

Odkaz na stránky MŠMT:

https://www.msmt.cz/aktualni-informace-k-provozu-skol