V České Lípě dne 12.11.2020

Od středy 18.11.2020 se do škol k prezenční výuce vrací žáci 1.-2. tříd.
Děti se vracejí v celých třídách, nebudou se dělit na skupiny.

V provozu bude školní družina i školní jídelna.
Škola zajistí, aby nedocházelo k mísení jednotlivých kolektivů. Stejná třída se bude společně vyučovat, chodit na oběd i trávit čas ve školní družině.

Z důvodu zajištění bezproblémového provozu školní družiny žádáme zákonné zástupce o vyplnění dotazníku. V něm bude zapotřebí uvést časy příchodů a odchodů, abychom věděli, s jak početnými skupinami žáků můžeme od středy 18.11.2020 počítat.
Dotazník Vám předají třídní učitelky. Též je ke stažení zde. Obratem, nejpozději do pondělí 16.11.2020 do 10:00 hodin, jej předejte svojí třídní učitelce.

Rodiče pak obdrží prostřednictvím třídních učitelek informace, která paní vychovatelka bude u jednotlivých tříd zajišťovat provoz školní družiny a v jakých prostorách.

Na základě rozhodnutí Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách nejsme zatím schopni zajistit provoz ranní družiny.
Rozhodující pro nás bude i vyjádření zákonných zástupců týkající se zájmu o ranní či odpolední provoz ŠD (viz dotazník pro žáky navštěvující ŠD).
Pokud by došlo k nějakým změnám, budeme Vás v nejbližším možném termínu informovat. Odpolední provoz školní družiny bude do 16:30 hodin.

Po celou dobu znovu návratu dětí 1.-2.tříd do školy budou platit nutná režimová opatření. Roušky se budou nosit ve společných prostorách i po celou dobu výuky a pobytu ve školní družině.

Žádáme zákonné zástupce, aby vybavili své děti minimálně 2 ks roušek na den.

Zákonní zástupci jsou také povinni oznámit třídní učitelce neúčast žáka ve výuce z důvodu onemocnění covid-19. Škola je povinna neprodleně tyto skutečnosti o onemocnění žáků, ale i pracovníků školy hlásit hygienické stanici.

Škola zajistí v průběhu vyučování, nejen před a po skončení hodiny, ale i v průběhu hodiny větrání učeben. Z tohoto důvodu prosíme rodiče o zajištění vhodného oblečení pro děti.

V průběhu tohoto přechodného období návratu žáků 1.-2.tříd do školy NEBUDE POVOLEN zpěv a tělesná výchova. Tyto hodiny budou nahrazeny třídnickou hodinou, posílí se výuka českého jazyka a matematiky. Důležitý bude pro žáky i pobyt v přírodě na čerstvém vzduchu.
Třídní učitelé 1.-2.tříd seznámí rodiče s těmito drobnými úpravami rozvrhu.

Dotazník školní družiny

 

Informace ze školní jídelny

Provoz naší školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Budou dodržována přísná hygienická opatření.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
Tím, že nejsme schopni zajistit podmínky k výdeji obědů ostatním distančně se vyučujícím žákům či cizím strávníkům (odebírání stravy výdejním okénkem), nebude jim do odvolání odběr stravy umožněn.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace stravy.

Všichni žáci 1. + 2. ročníků, kteří byli přihlášeni ke školnímu stravování v tomto školním roce, budou od středy 18.11.2020 přihlášeni na oběd. Případné odhlášky už si zákonní zástupci musí zajistit sami.

Žádáme všechny rodiče, aby v této době pečlivě sledovali naše webové stránky, na nichž se budeme snažit aktuálně informovat o případných změnách týkajících se provozu školy. Veškeré potřebné bližší informace o způsobu organizace výuky, stravování a pobytu dětí ve školní družině Vám budou podávat i třídní učitelky Vašich dětí.

Odkaz na stránky MŠMT