Dotace Libereckého kraje

Dotace z rozpočtu Libereckého kraje – 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

Projekt – Objev v sobě vědce

Na tento projekt nám přispěl Liberecký kraj 15.000,-Kč

Od roku 2012 vlastníme titul „Škola spolupracující s Mensou“. Tento titul uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.  Vytváříme podmínky pro vzdělávání nadaných dětí.
Již pátým rokem je v provozu „Severáčkův klub nadaných dětí a jejich rodičů – HEURÉKA“.
Tento klub má čtyři sekce:
1. Matematicko-přírodovědnou (logická olympiáda, šifrovací soutěže, experimenty …)
2. Uměleckou (tanec, sborový i sólový zpěv, dramatika, výtvarná výchova)
3. Sportovní (plavání)
4. Herní klub deskových her
Tyto sekce jsme budovali v letech 2011 až 2013 za významného přispění Libereckého kraje.
V uplynulých letech jsme vybudovali pro výuku i pro klub vhodný prostor na přípravné semináře k jednotlivým soutěžím i projektům vybavený laboratorním nábytkem. Tyto prostory mají sloužit pro cílenou přípravu dětí v rámci „Severáčkova klubu nadaných dětí a jejich rodičů – HEURÉKA“ na soutěže a projekty z oblasti přírodních věd.
Proto, abychom mohli talentované žáky co nejlépe připravovat na soutěže a účastnit se náročných projektů, je potřeba mít vybavení odpovídající současným trendům. Za přispění Libereckého kraje jsme začali vytvářet systém pro experimentální výuku přírodních věd sestávající se z řady modulárních senzorů. Zpracování a další využití dat pak probíhá v PC. Experimenty uskutečňujeme v laboratoři i v přírodě.
I díky tomuto systému naši žáci sdružení v přírodovědné sekci „Severáčkova klubu nadaných dětí a jejich rodičů – HEURÉKA“ zvítězili v roce 2014 v celostátní celoroční soutěži o nejlepší zpracování terénních miniprojektů v rámci projektu „Objevy čekají na tebe“ a v roce 2015 byli druzí v podobně náročném projektu  „Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě“.
Chceme podpořit ty  žáky, kteří mají zájem o osvojení základů a přiblížení vědecko-výzkumné práce v oblasti přírodních věd. Proto potřebujeme rozšířit nabídku modulárních senzorů o další senzory, které pomůžou zatraktivnit vědecké poznání přírody i sebe sama. Například o senzory srdečního rytmu a pulsu,  spirometrický senzor, senzor tlaku krve, senzor dýchání apod.
V rámci projektu „Objev v sobě vědce“ budou žáci sledovat zdravotní stav i celkovou kondici svých spolužáků. Jsme plaveckou školou, a proto budou žáci srovnávat výsledky závodních plavců, rekreačních plavců a nesportovců.
Výstupem projektu bude zpracovaná hodnotící zpráva, ve které budou zveřejněny anonymizované poznatky.
Hlavním naším cílem je to, aby si žáci mohli vyzkoušet vědecké metody a vědecké postupy od řešení problému a stanovení hypotézy, přes plánování experimentu, zpracování a interpretaci výsledků, po jejich prezentaci.
Plánujeme se nadále účastnit celostátních projektů zaměřených na přírodní vědy a doufáme, že nové metody práce blížící se vědecké úrovni nám pomůžou k dalším úspěchům.
Za specifikum naší školy považuji snahu o vytvoření prostoru pro všechny děti se zájmem o přírodní vědy. Umožnit jim, v rámci klubu nadaných dětí, tento zájem rozvíjet nad rámec potřeb základní školy a to právě formou vlastních experimentů. Dalším cílem je podchycení zájmu žáků ZŠ o studium přírodovědných předmětů a posílení zájmu žáků o odborné SŠ.
Navázali jsme spolupráci se všemi školkami v České Lípě. Pomáháme jim při vyhledávání nadaných dětí, doporučujeme vhodné hry. Klub je otevřený nejen pro žáky naší školy, ale mohou jej navštěvovat i jiné děti. Naším cílem tedy je vyhledávat nadání jednotlivých dětí a záměrným působením tato nadání maximálně rozvíjet jak ve výuce, tak i při zájmové činnosti.

Mgr. Pavel Černý, ředitel školy

(pdf)

Zapojili jsme se do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. 
   

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

  • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
  • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
  • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
  • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,
  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.
Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání
V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti.
Motivační semináře
V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech.
 

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registr. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) je spolufinancován EU. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

www.nidv.cz

Kontakty

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Školní 2520

Česká Lípa

47005

IČP: 1001531116

IČO: 709 82 198

Tel: 487 828 920

email: info@zs-sever.cz

bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s., 210 658 7929/2700

Důležité odkazy

Bakaláři

Dokumenty

Všeobecné informace